Certifikáty

Kvalita vyrábaných betónov sa kontroluje v súlade s ustanoveniami
STN EN 206: 2015 a STN EN 206/NA: 2015.
Certifikáty vydal TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o.

Certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu na betón podľa STN EN 206: 2015

Certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu

Certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu na betón pre cementobetónové kryty vozoviek podľa STN 73 6123

Certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu

Certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku na studničné dielce

Certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku